Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại RDP)

23/04/2018 16:34

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • RDP: Tổng Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 23/04/2018

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.