HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PVX thuộc chỉ số VNX Allshare

23/04/2018 17:25

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PVX thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: PVX (Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam).

–   Lý do: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 400/TB-SGDHN ngày 20/04/2018 của SGDCK Hà Nội.

–   Ngày hiệu lực: 24/04/2018.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

74,77%