HOSE: Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ đổi rổ tháng 01/2018 (đến 23/04/2018)

23/04/2018 10:30

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 23/04/2018 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ đổi rổ tháng 01/2018 như sau:

Stt

cổ phiếu

Sở giao dịch

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

1

NAF

HOSE

CTCP Nafoods Group

31.500.000

2

TNI

HOSE

CTCP Tập đoàn Thành Nam

52.500.000

3

VPH

HOSE

CTCP Vạn Phát Hưng

75.658.722

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 16/04/2018 không thay đổi.