Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu

17/04/2018 15:46

Ngày đấu giá: 17/04/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.672.444 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 677 NĐT
+ Tổ chức: 8 NĐT           + Cá nhân: 669 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 73.304.144 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 675 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 73.269.044 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.672.444 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 28.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 28.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 25.771 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 128 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT          + Cá nhân: 127 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 6.672.444 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 171.958.360.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/04/2018 đến 16h ngày 27/04/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018