Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

17/04/2018 15:48

Ngày đấu giá: 17/04/2018
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 9.478.827 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 41 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT       + Cá nhân: 41 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 27.136.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 41 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 27.136.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.691.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 16.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 16.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 15.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 16.262 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 5 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 5 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 9.478.827 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 154.143.935.800 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/04/2018 đến 16h ngày 27/04/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018