Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3

20/04/2018 15:58

Ngày đấu giá: 19/04/2018
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.969.700 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.750.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.750.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 150.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.750.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 17.500.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2018 đến 16h ngày 29/04/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018