Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng Sông Hồng do Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu

20/04/2018 15:59

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng Sông Hồng do Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu vào ngày 24/04/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 17/04/2018) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Năng lượng Sông Hồng do Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-SGDHN ngày 27/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng Sông Hồng do Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sở hữu vào ngày 17/04/2018.