Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu sở hữu

27/04/2018 17:01

Ngày đấu giá: 27/04/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.870.970 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 305.053 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.870.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.870.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 765.300 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 431.300 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 305.053 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 305.053 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 305.053 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 305.053 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 305.053 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.870.800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 570.693.152.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 11/05/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2018 đến ngày 09/05/2018