Điểm tin giao dịch 02.05.2018

02/05/2018 17:09

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.053,26 3,00 0,29%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.027,99 -22,27 -2,12%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.029,08 -21,18 -2,02%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
183,26    
Đợt mở cửa
Opening session
4,65    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
134,75    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,31    
Thỏa thuận
Put-through session
31,55    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.746,90    
Đợt mở cửa
Opening session
146,02    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.947,49    
Đợt đóng cửa
Closing session
351,92    
Thỏa thuận
Put-through session
1.301,47    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
23,66 1.462,90  
Bán
Sell
28,30 1.821,35