HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu VRE ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ và bổ sung DPG vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

22/05/2018 17:30

Sở GDCK TP.HCM thông báo đưa cổ phiếu VRE ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ và bổ sung DPG vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau: