Điểm tin giao dịch 24.05.2018

24/05/2018 17:08

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
992,24 3,30 0,33%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
987,38 -1,56 -0,16%
Đợt đóng cửa
Closing session
9.985,92 -3,02 -0,31%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
129,28    
Đợt mở cửa
Opening session
1,27    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
94,51    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,99    
Thỏa thuận
Put-through session
24,51    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.129,44    
Đợt mở cửa
Opening session
33,78    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.019,82    
Đợt đóng cửa
Closing session
238,77    
Thỏa thuận
Put-through session
837,07    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
19,08 998,28  
Bán
Sell
23,40 1.145,47