Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam sở hữu

25/05/2018 08:30

Ngày đấu giá: 24/05/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.500.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 11 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.995.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 14.995.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 10.500.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.259 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 11 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.500.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 107.718.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/05/2018 đến 16h ngày 02/06/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 31/05/2018