Điểm tin giao dịch 28.05.2018

28/05/2018 17:07

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
938,86 -25,04 -2,60%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
930,82 -33,08 -3,43%
Đợt đóng cửa
Closing session
931,75 -32,15 -3,34%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
219,28    
Đợt mở cửa
Opening session
3,76    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
175,58    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,85    
Thỏa thuận
Put-through session
28,09    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
6.058,10    
Đợt mở cửa
Opening session
95,05    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.483,67    
Đợt đóng cửa
Closing session
341,40    
Thỏa thuận
Put-through session
1.137,98    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
22,24 1.205,53  
Bán
Sell
22,59 1.212,18