HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần In Trần Phú

25/05/2018 14:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần In Trần Phú được tổ chức vào ngày 25/05/2018 như sau: