HOSE: Loại bỏ cổ phiếu L44 thuộc chỉ số VNX Allshare

31/05/2018 17:00

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu L44 thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–     Cổ phiếu bị loại bỏ: L44 (CTCP Lilama 45.4).

–     Lý do: Hủy niêm yết cổ phiếu L44 của CTCP Lilama 45.4 theo Thông báo số 441/TB-SGDHN ngày 03/05/2018 của SGDCK Hà Nội.

–     Ngày hiệu lực: 01/06/2018.

–     Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

96,35%

VNM

74,23%