Điểm tin giao dịch 01.06.2018

01/06/2018 17:32

Giá trị VN Index   Thay đổi %
VN Index Value Change
Đợt mở cửa 973.67 2.42 0.25%
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 991.66 20.41 2.10%
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 992.87 21.62 2.23%
Closing session
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp) 204.09    
Total trading volume (million shares)
Đợt mở cửa 2.1    
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 151.43    
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 7.39    
Closing session
Thỏa thuận 43.18    
Put-through session
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng) 5.957,06    
Total trading value (billion dongs)
Đợt mở cửa 55,66    
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 4.449,61    
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 237,82    
Closing session
Thỏa thuận 1.213,68    
Put-through session
Giao dịch của NĐTNN KLGD (triệu cp) GTGD (tỷ đồng)  
Trading of foreign investors Trading volume (million shares) Trading value (billion dongs)
Mua 19,21 1.064  
Buy
Bán 21,83 1.012  
Sell