HOSE: Thông báo loại bỏ cổ phiếu TV1 thuộc VNX Allshare

06/06/2018 17:21

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu TV1 thuộc VNX Allshare như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: TV1 (CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1).

–   Lý do: CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 hủy niêm yết cổ phiếu theo Thông báo số 667/TB-SGDHCM ngày 15/05/2018 của SGDCK TP.HCM.

–   Ngày hiệu lực: 13/06/2018.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

96,57 %

VNM

74,68 %