HOSE: Thông báo loại bỏ cổ phiếu TV1 thuộc VNSmall và VNAllshare

06/06/2018 17:18

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu TV1 thuộc VNSmall và VNAllsharenhư sau:

–    Cổ phiếu bị loại bỏ: TV1 (CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1).

–    Lý do: CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 hủy niêm yết cổ phiếu theo Thông báo số 667/TB-SGDHCM ngày 15/05/2018 của SGDCK TP.HCM.

–    Ngày hiệu lực: 13/06/2018.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNAllshare

VIC

71,96 %

VNM

55,65 %