HOSE: Thông báo loại bỏ cổ phiếu MLS thuộc chỉ số VNX Allshare

07/06/2018 16:34

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu MLS thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–  Cổ phiếu bị loại bỏ: MLS (CTCP Chăn nuôi – Mitraco).

–  Lý do: Hủy niêm yết cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi – Mitraco theo Thông báo số 474/TB-SGDHN ngày 10/05/2018 của SGDCK Hà Nội.

–   Ngày hiệu lực: 08/06/2018.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

96,48%

VNM

73,70%