HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ DBD

15/06/2018 16:29

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau: