Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu

18/06/2018 13:48

Ngày đấu giá: 18/06/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 20.563.400 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.300 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 37 NĐT
+ Tổ chức: 3 NĐT  + Cá nhân: 34 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 83.570.500 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 37 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 83.570.500 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.325.300 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 5.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 26.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.300 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 26.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 26.282 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 10 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 10 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 20.563.400 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 540.452.290.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/06/2018 đến ngày 25/06/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/06/2018 đến ngày 25/06/2018