HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu PME ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

18/06/2018 16:49

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa cổ phiếu PME ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau: