HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu IBC ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

19/06/2018 16:31

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa cổ phiếu PME ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):