Điểm tin giao dịch 19.06.2018

19/06/2018 16:19

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
972,38 -14,96 -1,52%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
951,13 -36,21 -3,67%
Đợt đóng cửa
Closing session
962,16 -25,18 -2,55%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
250,99    
Đợt mở cửa
Opening session
3,31    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
187,13    
Đợt đóng cửa
Closing session
13,22    
Thỏa thuận
Put-through session
47,33    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
6.828,17    
Đợt mở cửa
Opening session
94,88    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
5.091,43    
Đợt đóng cửa
Closing session
370,24    
Thỏa thuận
Put-through session
1.271,62    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
28,79 1.481,47  
Bán
Sell
39,29 2.007,15