Điểm tin giao dịch 21.06.2018

21/06/2018 17:14

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
979,57 -1,38 -0,14%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
971,37 -9,58 -0,98%
Đợt đóng cửa
Closing session
969,40 -11,55 -1,18%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
117,04    
Đợt mở cửa
Opening session
3,52    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
84,02    
Đợt đóng cửa
Closing session
6,69    
Thỏa thuận
Put-through session
22,81    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.188,78    
Đợt mở cửa
Opening session
43,02    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.205,54    
Đợt đóng cửa
Closing session
180,75    
Thỏa thuận
Put-through session
759,47    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,70 683,67  
Bán
Sell
10,36 565,27