Điểm tin giao dịch 25.06.2018

25/06/2018 15:30

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
997,34 14,17 1,44%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
992,51 9,34 0,95%
Đợt đóng cửa
Closing session
990,52 7,35 0,75%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
142,08    
Đợt mở cửa
Opening session
8,18    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
102,67    
Đợt đóng cửa
Closing session
7,33    
Thỏa thuận
Put-through session
23,90    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.364,07    
Đợt mở cửa
Opening session
191,74    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.372,04    
Đợt đóng cửa
Closing session
175,33    
Thỏa thuận
Put-through session
624,96    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
7,86 372,46  
Bán
Sell
5,65 308,67