HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ YEG

26/06/2018 17:11

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):