Điểm tin giao dịch 26.06.2018

26/06/2018 16:49

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
977,78 -12,74 -1,29%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
982,05 -8,47 -0,86%
Đợt đóng cửa
Closing session
983,02 -7,50 -0,76%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
165,38    
Đợt mở cửa
Opening session
2,55    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
104,63    
Đợt đóng cửa
Closing session
7,70    
Thỏa thuận
Put-through session
50,50    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.627,30    
Đợt mở cửa
Opening session
56,97    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.934,28    
Đợt đóng cửa
Closing session
146,35    
Thỏa thuận
Put-through session
1.489,70    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
8,48 329,06  
Bán
Sell
8,18 283,60