HOSE: Thông báo loại bỏ cổ phiếu MNC thuộc chỉ số VNX Allshare

28/06/2018 17:09

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu MNC thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: MNC (CTCP Mai Linh Miền Trung).

–   Lý do: Hủy niêm yết cổ phiếu MNC của CTCP Mai Linh Miền Trung theo Thông báo số 660/TB-SGDHN ngày 25/06/2018 của SGDCK Hà Nội.

–   Ngày hiệu lực: 29/06/2018.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

83,75%

VNM

69,88%