Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

25/06/2018 17:27

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương như sau:

  1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
  2. Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 61.649.440.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.458.710 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 42 NĐT

                      Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 41 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.422.710 cổ phần

                      Trong đó: Tổ chức: 400.000 CP             Cá nhân: 6.022.710 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/06/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2018