Điểm tin giao dịch 04.07.2018

04/07/2018 15:57

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
904,34 -1,67 -0,18%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
914,15 8,14 0,90%
Đợt đóng cửa
Closing session
914,99 8,98 0,99%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
128,07    
Đợt mở cửa
Opening session
3,44    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
102,69    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,47    
Thỏa thuận
Put-through session
12,47    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.428,01    
Đợt mở cửa
Opening session
67,14    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.586,96    
Đợt đóng cửa
Closing session
268,37    
Thỏa thuận
Put-through session
505,54    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,44 524,17  
Bán
Sell
20,06 987,64