HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu SGR ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

16/07/2018 17:32

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa cổ phiếu SGR ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):