HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số HOSE-Index

16/07/2018 15:11

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index và chỉ số Phát triển Bền vững có hiệu lực vào ngày 23/07/2018, chi tiết file đính kèm: