Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

17/07/2018 16:49

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh
  2. Địa chỉ: Tầng 2 Khách sạn Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 19.500.000.000 đồng (Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.763.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 25 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 24 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 22.327.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 1.763.000 CP           Cá nhân: 20.564.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/07/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/07/2018