HOSE: Danh sách cổ phiếu đáp ứng điếu kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán kỳ 3. 2018

17/07/2018 15:47

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Danh sách cổ phiếu đáp ứng điếu kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán kỳ 3. 2018 (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):