Điểm tin giao dịch 18.07.2018

18/07/2018 16:40

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
926,14 4,87 0,53%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
940,10 18,83 2,04%
Đợt đóng cửa
Closing session
942,39 21,12 2,29%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
223,93    
Đợt mở cửa
Opening session
3,96    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
172,13    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,55    
Thỏa thuận
Put-through session
39,29    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.943,66    
Đợt mở cửa
Opening session
73,71    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.659,34    
Đợt đóng cửa
Closing session
197,01    
Thỏa thuận
Put-through session
1.013,60    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
17,60 727,84  
Bán
Sell
17,07 878,59