Điểm tin giao dịch 23.07.2018

23/07/2018 17:21

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
931,52 -1,87 -0,20%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
938,36 4,97 0,53%
Đợt đóng cửa
Closing session
936,74 3,35 0,36%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
208,56    
Đợt mở cửa
Opening session
4,32    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
172,91    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,80    
Thỏa thuận
Put-through session
18,53    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.715,60    
Đợt mở cửa
Opening session
77,00    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.345,24    
Đợt đóng cửa
Closing session
283,47    
Thỏa thuận
Put-through session
1.009,89    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
15,84 653,43  
Bán
Sell
13,87 580,31