Điểm tin giao dịch 25.07.2018

25/07/2018 17:07

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
936,57 2,49 0,27%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
928,76 -5,32 -0,57%
Đợt đóng cửa
Closing session
927,58 -6,50 -0,70%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
232,71    
Đợt mở cửa
Opening session
6,29    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
182,75    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,84    
Thỏa thuận
Put-through session
30,83    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.592,51    
Đợt mở cửa
Opening session
83,19    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.945,96    
Đợt đóng cửa
Closing session
290,10    
Thỏa thuận
Put-through session
1.273,26    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
18,82 885,64  
Bán
Sell
35,96 1.501,67