Điểm tin giao dịch 26.07.2018

26/07/2018 16:45

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
928,96 1,38 0,15%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
927,65 0,07 0,01%
Đợt đóng cửa
Closing session
930,16 2,58 0,28%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
195,48    
Đợt mở cửa
Opening session
5,01    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
159,24    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,98    
Thỏa thuận
Put-through session
20,25    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.632,12    
Đợt mở cửa
Opening session
67,59    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.880,53    
Đợt đóng cửa
Closing session
213,82    
Thỏa thuận
Put-through session
470,18    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,44 526,52  
Bán
Sell
12,86 490,52