Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại TMT, TTB, HHG)

27/07/2018 14:42

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • TMT: Công ty cổ phần Ô tô TMT
  • TTB: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
  • HHG: Công ty cổ phần Hoàng Hà

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 27/07/2018.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.