HOSE: Loại bỏ cổ phiếu ASA, SDP và SVN khỏi rổ VNX Allshare

30/07/2018 16:43

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu ASA của CTCP Hàng tiêu dùng ASA, cổ phiếu SDP của CTCP SDP và cổ phiếu SVN của CTCP SOLAVINA như sau:

STT

Mã Cổ phiếu

Tên Công ty

Lý do loại bỏ

1

ASA

CTCP Hàng tiêu dùng ASA

Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát theo Thông báo số 810/TB-SGDHN ngày 27/07/2018 của SGDCK Hà Nội.

2

SDP

CTCP SDP

Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát theo Thông báo số 812/TB-SGDHN ngày 27/07/2018 của SGDCK Hà Nội.

3

SVN

CTCP SOLAVINA

Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát theo Thông báo số 813/TB-SGDHN ngày 27/07/2018 của SGDCK Hà Nội.

–     Ngày hiệu lực: 31/07/2018.

–     Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

85,11 %

VNM

70,92 %