HOSE: Nhắc nhở chậm công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

31/07/2018 17:36

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở chậm công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 đối với các Công ty Niêm yết như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):