HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

31/07/2018 09:33

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang như sau: