Điểm tin giao dịch 01.08.2018

01/08/2018 16:52

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
957,35 0,96 0,10%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
952,94 -3,45 -0,36%
Đợt đóng cửa
Closing session
952,77 -3,62 -0,38%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
202,12    
Đợt mở cửa
Opening session
5,47    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
167,08    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,24    
Thỏa thuận
Put-through session
21,33    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.462,01    
Đợt mở cửa
Opening session
95,14    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.262,96    
Đợt đóng cửa
Closing session
180,94    
Thỏa thuận
Put-through session
922,97    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
10,36 485,74  
Bán
Sell
13,14 723,36