HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk

01/08/2018 16:34

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk được tổ chức vào ngày 31/07/2018 như sau: