HOSE: Thông báo về niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của YBM

13/08/2018 10:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (YBM) như sau: