Điểm tin giao dịch 16.08.2018

16/08/2018 16:43

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
952,83 -8,54 -0,89%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
960,97 -0,40 -0,04%
Đợt đóng cửa
Closing session
964,28 2,91 0,30%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
174,03    
Đợt mở cửa
Opening session
3,65    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
142,60    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,73    
Thỏa thuận
Put-through session
18,05    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.361,75    
Đợt mở cửa
Opening session
68,58    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.445,29    
Đợt đóng cửa
Closing session
252,54    
Thỏa thuận
Put-through session
595,34    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,70 498,63  
Bán
Sell
18,28 820,35