Điểm tin giao dịch 17.08.2018

17/08/2018 17:23

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
971,40 7,12 0,74%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
971,51 7,23 0,75%
Đợt đóng cửa
Closing session
968,88 4,60 0,48%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
151,06    
Đợt mở cửa
Opening session
3,24    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
122,03    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,85    
Thỏa thuận
Put-through session
14,94    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.511,18    
Đợt mở cửa
Opening session
67,77    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.755,44    
Đợt đóng cửa
Closing session
232,86    
Thỏa thuận
Put-through session
455,11    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
12,09 575,71  
Bán
Sell
10,93 513,51