HOSE: Danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC soát xét bán niên năm 2018 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/08/2018)

17/08/2018 10:16

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC soát xét bán niên năm 2018 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 17/08/2018). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: