Điểm tin giao dịch 20.08.2018

20/08/2018 17:09

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
970,81 1,93 0,20%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
970,81 1,93 0,20%
Đợt đóng cửa
Closing session
969,62 0,74 0,08%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
180,83    
Đợt mở cửa
Opening session
3,19    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
145,36    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,39    
Thỏa thuận
Put-through session
20,89    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.006,38    
Đợt mở cửa
Opening session
48,16    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.206,09    
Đợt đóng cửa
Closing session
252,55    
Thỏa thuận
Put-through session
499,58    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
6,33 422,82  
Bán
Sell
10,52 509,63